спр.москва

Документация

Документация/Attestatsia_sudei_774_po_SPR.pdf

Документация/Kvalifikatsia_sudei_774_SPR.pdf

Документация/Tablitsa_koeffitsientov_Glossbrennera.pdf

Документация/Tablitsa_koeffitsientov_Rei_774_shelya.pdf

Документация/Tablitsa_koeffitsientov_Vilxa.pdf

Документация/Tekhnicheskie_trebovania_dlya_provedenia_turnirov.pdf

Документация/Tekhnicheskii__Vserossiiskogo_i_mezhdunarodnogo_turnira_GPA-IPO.doc

Документация/Tekhnicheskii Vserossii skogo_ili_mezhdunarodnogo_turnira_IPL.doc

Документация/Tekhnicheskii masterskogo_turnira_ili_subyekta_RF.doc